کد سرویس نوع عنوان نوع سفارش مشخصات
221 کامنت کامنت با متن رندوم- هر 50 کامنت 45 تومان تعدادی حداقل   50   حداکثر   100,000 قیمت واحد  900  تومان
244 بازدید TV بازدید IGTV تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   100,000,000 قیمت واحد  15  تومان
248 ویو سرویس بازدید اکسپلور ویدیو تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  150  تومان
249 لایک لایک ایرانی خارجی اکسپلور تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  150  تومان
275 ویو بازدید ویدیو تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  15  تومان
276 ویو استوری بازدید استوری تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  40  تومان
282 فالوور فالوور خارجی تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  100  تومان
286 لایک لایک ایرانی، خارجی- تعدادی حداقل   500   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  50  تومان
288 فالوور فالوور ایرانی کیفیت بالا و تعدادی واقعی تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  600  تومان
289 فالوور فالوور ایرانی خارجی تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  150  تومان
293 بازدید لایو بازدید لایو - هر 100 عدد بازدید لایو 130 تومان تعدادی حداقل   100   حداکثر   2,000 قیمت واحد  1500  تومان
294 کامنت کامنت با متن اختیاری(کاربران واقعی ایرانی) - هر کامنت 7000 تومان تعدادی حداقل   10   حداکثر   20,000 قیمت واحد  7000  تومان
295 بازدید TV بازدید اکسپلور IGTV تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  150  تومان
305 ویو بازدید ریلز تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  15  تومان
306 ویو سرویس بازدید اکسپلور ریلز تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  150  تومان
319 لایک لایک واقعی ایرانی تعدادی حداقل   500   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  350  تومان
320 سایر خدمات تلگرام بازدید پست تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  5  تومان
321 سایر خدمات تبلیغات از طریق پیامک تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  180  تومان
323 سایر خدمات خط مجازی تعدادی حداقل   1   حداکثر   1,000 قیمت واحد  200000  تومان
328 خدمات اکسپلور بازدید اکسپلور ریلز تعدادی حداقل   1,000   حداکثر   1,000,000 قیمت واحد  150  تومان
SepStore.IR پنل کاربران